Bogen aqua

av | 02.02.2021 | Aktuelt, Næringsliv

Bogen Vel fikk stille Morten Berg, Bogen Aqua, noen spørsmål i forbindelse med etableringen av landbasert fiskeproduksjon i Bogen

 

– Hva var utslagsgivende for at Bogen ble valgt for etableringen?

– «Bogen ligger strategisk til for leveranse av fisk sjøveien nordover,sørover og vestover.
Jeg anser Bogen som en attraktiv plass for driftspersonell å bosette seg og at de blir  stabile arbeidstakere.
I Bogen så er det et etablert industriområde med god forsyning av elektrisk kraft som var viktig for etableringen.»

– Det er mange som er bekymret for at fjorden blir «tilgriset» Er det grunn til bekymring, eller kan vi senke skuldrene?

– «Dette er vurdert nøye av miljøvernavdelingen i Nordland og vi skal holde oss til disse kravene som er gitt i utslippstillatelse.
Alt vann som slippes ut i fjorden skal renses og alle partikler som er større en 40 um (dvs 0.4 mm) vil bli filtrert ut, tørket og kjørt til deponi/gjenvinning.
Ut over dette så har vi krav om å gjøre følgende:

1.Årlig rapportering over levert avfall.( 1 mars hvert år)
2.Sende inn plan for miljøovervåkning (3 mnd. før første resipientundersøkelse)
3. Strømmålinger ( før overvåkingsprogram sendes inn)
4.Sedimentundersøkelse ved utslippspunkt.(Første produksjonsår og deretter hvert 2. år)
5.Strandsoneundersøkelse ( årlig kontroll)
6.Rapportering av resipientundersøkelse og registrering av vannmiljø(fortløpende)

For Bogen Aqua A/S så er det viktig at det marine miljø ikke forurenses siden vi skal bruke sjøvann til driftsvann for fisken i anlegget.

– Foreløpige tegninger viser et flott kaianlegg. Kan Bogen båtforening håpe på et samarbeid?

– «Jeg håper at vi kan få til et samarbeid om kaianlegget men her må vi tilfredsstille krav fra mattilsynet så dette må jeg komme tilbake til»

– Det har vært snakk om rundt 10 arbeidsplasser. Kan du utdype litt hva slags arbeidsplasser det er snakk om? Heltid/deltid, faglært/ufaglært, ungdom, lokal arb. kraft osv

-«Vi planlegger at det blir 12 årsverk i Bogen.
4 stk årsverk går til døgnkontinuerlig vaktordning hvor det hele tiden er 2 personer på jobb/vakt som enten må bo i nærheten eller på anlegget.
Det er tenkt en ordning med 1 uke på jobb og 1 uke fri.
Vi tenker også at vi skal ha personell som er spisset på automasjon/prosesstyring, data og maskinist.
Så skal det også være driftsopperatører som vil læres opp av bedriften.
Vi ønsker så lokal arbeidskraft som mulig fordi det er de som er mest stabile over tid.

– Vil det bli ett eller flere byggetrinn, og nårtid ser man for seg evt ferdigstilt anlegg og full drift?

-«Det vil bli flere byggetrinn som vil gå over 3 år.
Vi håper å komme i gang med grunnarbeid etter ferien i år med oppstart av første modul i september. 2021.
Denne vil da være i drift i sept. 2022 og første levering av fisk i des.2022″

– Beliggenheten i Bogen betyr at ca 4000 kjøretøy passerer hver dag. Vil dette påvirke utforming, profilering og at det estetiske legges ekstra vekt på?

-«Vi legger stor vekt på det estetiske siden bedriften vil være Bogens ansikt fra veien og bebyggelse.
dere kan se på illustrasjoner og så setter jeg veldig stor pris på lokale meninger»

– I hvilken grad kan etableringen ellers komme lokalbefolkningen tilgode?

-«Jeg håper at Bogen Aqua A/S blir et samlingspunkt.
Jeg har plan å etablere flere kontorplasser/kontor hos oss enn det vi skal bruke selv.
Da tenker jeg at dette kan være kontor til gru¨ndere eller andre bedrifter slik at vi kan få et dynamisk og blomstrende kontorfellesskap på Slaggen.
Jeg ønsker også å legge opp til at møteromsfasiliteter også kan brukes av andre etter behov (Lag og foreninger)  

 

Bogen vel ønsker Bogen Aqua velkommen, og vi gleder oss til en forskjønning av området

Aktuelt nå