Bogen Friluftspark er under planlegging

av | 22.05.2021 | Aktuelt

Arbeidet med å etablere Bogen Friluftspark er i gang, og det er Bogen Vel og Evenes UIL som jobber i lag med dette prosjektet, i samarbeid med Evenes kommune og Midtre Hålogaland Friluftsråd (konsulenttjeneste). Friluftsparken vil være i området fra Evenes Samfunnshus og til Krøkebergneset ved Strandvannet.

Prosjektet er helt i startfasen, og det er satt ned en prosjektgruppe som består av fra Evenes UIL, Kent Ivar Losvik og Aina Heimdal, fra Bogen Vel, Line Undheim og Tove Solberg og kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, Evenes kommune som skal arbeide videre med planene. Det vil også innhentes hjelp fra en landskapsarkitekt i arbeidet. Det søkes spillemidler og eksterne midler fra fond og stiftelser for å realisere prosjektet.

I forbindelse med rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser har det kommet innspill fra innbyggere om både pumptrack og barneskiløype. Det har også vært etterspurt mer tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne og barn.

Bogen Vel og Evenes UIL vil arbeide for at Bogen friluftspark skal være en viktig sosial arena og lavterskel møteplass for alle, men særlig for barn og unge. Det fins ingen fritidsklubb eller andre møteplasser for barn og unge i Bogen. En pumptrack vil fort bli et treffsted, og en ballbinge likeså. Også de minste barna trenger en møteplass i nærmiljøet, og en gapahuk med et mindre aktivitetsanlegg med for eksempel klatrepyramide og stolpeskog eller lignende, vil fremme aktivitet og sosial kontakt i denne målgruppa og deres foresatte.

En utescene ved Evenes Samfunnshus som lag og foreninger, ungdommen og andre kan benytte seg av til konserter eller andre arrangement er også med i planene. Bogen Friluftspark vil legge til rette for felles møteplasser med kultur og naturopplevelser for innbyggerne.

Arbeidet med utescene og turvei/barneskiløype vil starte sommer 20201.